Home

Xylen vzorec

Vzorec. C 8 H 10 Na obrázku strukturní vzorce v pořadí o-xylen, p-xylen a m-xylen. Stručná charakteristika. Xyleny jsou v přírodě přirozeně vznikající, organické aromatické sloučeniny člověku sloužící zejména jako rozpouštědla a základní surovina pro výrobu plastů (PET) a syntetických vláken Xylen vstupuje do těla hlavně inhalačně, ale i orálně a kontaktem s kůží. Xyleny ovlivňují mozek, trávicí systém, oči, uši, srdce, játra, ledviny, plíce, kůži a reprodukční systém. Mezi jednotlivými izomery jsou určité rozdíly - za nejtoxičtější se považuje p-xylen a za nejméně toxický m-xylen Xylen Ostatní chemie Název: Xylen Vzorec: C 6 H 4 ( CH 3) 2 Symboly nebezpečnosti: Xn Charakteristika: Ropný xylen je čirá bezbarvá nebo nažloutlá kapalina. Málo rozpustná ve vodě,ale dobře rozpustná v organických rozpouštědlech. Xylen je směsí tří izomerů xylenu a dalších uhlovodíků

Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; C 6 H 4 (CH 3) 2: Bezpečnostní list. 02; 07; 08; Objednací číslo Kvalita Obsah Balení Dostupnost Cena Objednat; 95692M1000: č. min. 98 %: 1000 ml: Skladem 110 K Xylen ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látky Chemická charakteristika Vícesložková látka : xylen (min. 72 %), ethylbenzen (max.25%). Identifikační čísla Název látky Obsah v % hmotnosti Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 Pozn. hlavní složka látky ES: 905-588- Registrační číslo: 01-2119486136-34-xxx Naftalen - strukturní vzorec. Naftalen - racionální vzorec . STYREN - C 8 H 8 . Za běžných podmínek jde o bezbarvou až nažloutlou kapalinu nasládlého zápachu. Používá se pro výrobu plastu polystyrenu. Styren . TOLUEN - C 7 H 8 . methaxylen 4) xylen - všeobecn. Fyzika - obsah > Mechanika - teorie srozumitelně > Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Rovnoměrně zrychlený = zrychlení je stále stejné = velikost rychlosti se každou sekundu zvýší (případně sníží) o stejný díl. Rychlost. v = a ∙ t. v okamžitá rychlost a zrychlení, se kterým se dané těleso pohybuj C 8 H 10: Molar mass: 106.168 g·mol −1 : Appearance Colorless liquid Density: 0.88 g/ml Melting point −24 °C (−11 °F; 249 K) Boiling point: 144.4 °C (291.9 °F; 417.5 K

Toluen se vyskytuje v malém množství v petroleji, z kterého se průmyslově vyrábí. Je možné ho laboratorně připravit reakcí benzenu s chlormethanem, jako katalyzátor se při této reakci používá chlorid hlinitý (AlCl 3): . CH 3 Cl + C 6 H 6 → C 6 H 5 CH 3 + HCl Použití toluenu. Toluen je díky výhodným teplotám tání a varu možné použít jako náplň do teploměrů Xylen (směs C8H10 izomerů) Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; C 6 H 4 (CH 3) 2: 1330-20-7: Bezpečnostní list. 02; 07; 08; Objednací číslo Kvalita Obsa Vzorec C 6 H 4 (CH 3) 2. ES 905-562-9 Synonyma reakční směs o,m,p-xylenu a ethylbenzenu Xylen petrochemický kont.1000l. Hmotnost 850 kg Skladové číslo 100386 Objem obalu 1000 l. Obvyklá dodací lhůta (dny) 3 Tolerance množství 0,75%. Vzorec benzenu může být zapisován dvěma způsoby - obvykle jako šestiúhelník uhlíkových atomů se třemi dvojnými vazbami v konjugovaných polohách - tzv. Kekuleho vzorec (viz obr. dvou mezních rezonančních struktur) - který ovšem nevyjadřuje skutečnou strukturu molekuly. o-xylen se používá k výrobě.

XYLEN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.05.2008 Revisjonsdato 12.02.2010 Kjemikaliets navn XYLEN Distributør Firmanavn Hjelle Kjemi AS Postadresse C Sundtsg 65 Postnr. 5004 Poststed BERGEN Land NORGE Telefon 55231300 Telefaks 5556021 Vzorec má stejnou rychlost odpařování , penetrace a dobu sušení jako xylen , je recyklovatelný a udržuje malou míru tolerance vody . Clear - Advantage téměř bez zápachu formule s nízkou úrovní toxicity , Clear - Advantage je další xylen náhrada dispozici od Polysciences , as ( viz zdroje ) Vzorec: C 4 H 9 OH CAS číslo: 71-36-3 ADR - identifikační číslo látky: 1120. Zobrazit detail produktu. 1 2 3... 22. další. Název: Xylen sm ěs izomer ů Registra ční číslo: 01-2119555267-33-0000 Indexové číslo: 601-022-00-9 Číslo CAS: 1330-20-7 Číslo ES (EINECS): 215-535-7 Další názvy látky: Dimethylbenzene, Xylene Molární hmotnost: 106,17 Molekulový vzorec: C6H4(CH 3)

max. 0,05 % * izomery xylenu a ethylbenzen, ethylbenzen max. 25 % Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES: H 226, 304, 332, 312, 315, 319, 335, 37 Xylen rozpustí pouze omezené množství parafínu, a měl by proto být pravidelně obměňován; Rozpouštění je pomalé při nízkých teplotách - doporučujeme pracovat při teplotě 25 - 30 °C. Xylen může být používán spolu s montovacím médiem Roti ®-Histokit II a speciálním parafínem Roti ®-Plas Vzorec : C 8 H 10 Molekulárna hmotnosť: 106,17 g/mol Súčasti Koncentrácia Xylén Č. CAS 1330-20-7 - Č.EK 215-535-7 Indexové č. 601-022-00-9 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 4.1 Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné odporúania Poraďte sa s lekárom. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrujúcemu lekárovi. Pri vdýchnut Sumárny vzorec. C8H10 CAS číslo. 1330-20-7. EINECS číslo. 215-535-7 TYP / Kvalita. čistý / pure Hlavná zložka. min. 99% Anglický názov. Xylene (mixture of isomers) Kategórie produktu: Laboratórne chemikálie, čisté, p.a. Chemikálie. Karta bezpečnostných údajov. CAS: 95-47-6 MDL: MFCD00008519 EINECS: 202-422-

Xyleny (suma isomerů - 1,2-xylen, 1,3-xylen, 1,4-xylen) Vzorec: C 8 H 10. Bezpečnostní značky: Signální slovo: varován. Stejný sumární vzorec, ale rozdílné pořadí atomů a vazeb Stejný strukturní vzorec, různé uspořádání atomů v prostoru o-xylen m-xylen p-xylen KONSTITUČNÍ ISOMERY. Příklad: nakreslete všechny možné polohové isomery brom-pentanu . SKUPINOVÉ (FUNKČNÍ Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 697 mobil: +420 734 245 046 e-mail: info@pentachemicals.e benzo[a]anthracen C 18 H 12pyren C 16 H 10: benzo[a]pyren C 20 H 12perylen C 18 H 12 picen C 22 H 1 m-xylen. o-xylen. Fenyl je uhlovodíkový zbytek: fenolu. toluenu. xylenu. benzenu. fenylem Která z následujících sloučenin se za normálních podmínek vyskytuje v pevném skupenství: toluen. naftalen. xylen. benzen. heptan Vyberte souhrnný vzorec naftalenu: C10H10. C12H10. C10H8 . C12H8 . C10H12 Jednotlivé frakce ropy se liší.

xyleny - Arnik

 1. XYLEN Jsme členem skupiny Fagron: Fagron. Česká i celosvětová jednička v oblasti individuální přípravy léčiv. Fagron e-shop. Internetový velkoobchod s kompletním sortimentem společnosti Fagron pro lékárny a firmy podnikající v oblasti chemického, kosmetického nebo farmaceutického průmyslu..
 2. Vzorec : C8H10 Synonymy : Orto-xylén Ďalšie spôsoby identifikácie : o-dimetylbenzén 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú.
 3. Xyleny (suma isomerů - 1,2-xylen, 1,3-xylen, 1,4-xylen) Vzorec: C 8 H 10 Bezpečnostní značky: Signální slovo: varování Bezpečnostní tabulka: UN1307 Telefonní spojení na TRINS: 476 709 826 476 163 111 Nebezpečnost Vysoce hořlavý, výbušný. Rozlitá kapalina se lehce odpařuje
 4. Rozvětvený vzorec, který xylem vykazuje, se řídí Murrayovým zákonem. Primární a sekundární xylem. Primární xylem se tvoří během primárního růstu z prokambia. Zahrnuje protoxylem a metaxylem. Metaxylem se vyvíjí po protoxylemu, ale před sekundárním xylemem. Metaxylem má širší cévy a tracheidy než protoxylem

Xyleny irz.cenia.c

Xylen je bezbarvá hořlavá kapalina s aromatickým zápachem. Vyskytuje se ve třech izomerech. Podle polohy substituentů (skupina -CH 3) benzenového jádra se rozlišuje orto- (1,2), meta-(1,3) a para-(1,4) xylen. Technický xylen je směs těchto tří izomerů Xylen a Kyselina tereftalová · Vidět víc » Methylbenzoát. Methylbenzoát (methylester kyseliny benzoové) má chemický vzorec C6H5COOCH3. Nový!!: Xylen a Methylbenzoát · Vidět víc » Naftalen. Naftalen (též naftalín) je bílá, krystalická, aromatická látka, známá jako hlavní přísada kuliček proti molům (naftalínu.

Látka: Vzorec: A: B: C: Bróm: Br 2: 6,886373: 1559,32: 261,270: Chlór: Cl 2: 6,132153: 886,33: 248,560: Jód: I: 7,954273: 2995,21: 220,099: Síra plynná: S 2: 4. Vzorec nemusíte znát, jen pro vysvětlení. + sacharóza vodní potenciál - ozmóza 4. Vodní potenciál, osmóza, turgor. Rostlinná buňka v pletivu: pozitivní tlak protoplastu na buněčnou stěnu - tlak turgorový / turgor mechanizmy pohybu vody v rostlinném těle - osmóz

Difrakce vzorec. Kirchhoff je difrakční vzorec (i Fresnelova-Kirchhoff difrakce vzorec ), může být použit pro modelování šíření světla v celé řadě konfigurací, a to buď analyticky nebo pomocí numerického modelování Difrakce je jedním z důležitých efektů charakteristických pro vlnu jakékoliv povahy.Tento jev je zohledněn při výrobě optických a zvukových. Obecný vzorec pro alkany je C n H 2n+2, kde n je počet uhlíků, známe-li tedy počet uhlíků v molekule, můžeme si dopočítat vodíky a udat sumární vzorec. Xylen - disubstituovaný benzenový kruh, substituenty jsou methyly -CH 3, mohou být buď v pozici ortho nebo para.

Látka: Vzorec: T krit (K) p krit. (MPa) V krit (cm 3 mol-1): Argon: Ar: 150.80: 4.870: 75.0: Chlór: Cl 2: 416.95: 7.991: 122.9: Fluór: F 2: 144.30: 5.218: 66.2. Vzorec má stejnou rychlost odpařování, míra a schnutí jako xylen, je recyklovatelný a udržuje malou míru tolerance vody. Fotografie Clear-výhodou fotografie . téměř bez zápachu formule s nízkou toxicitou úrovních Clear-Advantage je další xylen náhrada dispozici Polysciences, as (viz zdroje) Xylen a Integrovaný obvod · Vidět víc » Izomerie. Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule. Nový!!: Xylen a Izomerie · Vidět víc » Játr Jméno: Xylen: Other names: Vzorec: C6H4(CH3)2: CAS: 1330-20-7: ES: 215-535-7: Usage: In the production of paints and varnishes, solvent. Picture: Package: Warning.

Xylen pPPT - Aromatické uhľovodíky I PowerPoint Presentation

Xylen (směs C8H10 izomerů), Laboratorní chemikálie Penta

Xylen p.a., 1000 ml. Kód produktu. 1003221.1000. Cena. 115 Kč . bez DPH. ks Do košíku. Přidat do oblíbených produktů Přidat do porovnání Poslat příteli Tisknout Parametry 6; Diskuse ; Máte dotaz? CAS No.: 1330-20-7 Vzorec C8H10 Mol. hmotnost 106,17 g/mol Signální slovo Varování Symbol H-věty H226: Hořlavá kapalina a páry. Jaký je sumární vzorec benzenu? a) C 6 H 12 b) C 6 H 6 c) C 6 H 14 Jaký je systematický název toluenu? a) dimethylbenzen b) benzenmethyl c) c)methylbenzen xylen naftalen 2B 5x . Jaký produkt vznikne radikálovou substitucí ( l 2,UV) toluenu? a) 2-chlortoluen b) benzylchlorid b Název Vzorec Název Vzorec Název Vzorec Dekan C10 H22 Eikosan C20 H42 Methan CH 4 Undekan C11 H24 Heneikosan C21 H44 Ethan C2H6 Dodekan C12 H26 Doeikosan C22 H46 Xylen C6H4(CH 3)2(l) se užívají jako rozpoušt ědla a jako chemické suroviny pro výrobu.

ARENY - Hajduc

Cyklické ulovodíky, areny m-XYLEN. m-XYLEN Specifikace - pro syntézu (PDF).pdf Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu. 1,3-dimethylbenzen. CAS: 108-38-3 Vzorec: C 8 H 1 ₀. Jméno: Xylen: Další názvy: Dimethylbenzen, ropný xylen: Vzorec: C6H4(CH3)2: CAS: 1330-20-7: ES: 215-535-7: Použití: Při výrobě barev a laků, rozpouštědlo ⭐Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíkyTabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami Vzorec Název but--yn buta 19 styren styryl o-xylen,-xylyl,-xylyl,5-xylyl naftalen -naftyl -naftyl -anthryl. Stažení royalty-free Vousatý starý muž prezentuje ručně vykreslené chemické složení molekuly xylenu stock fotografie 305065040 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohy

Molekulární vzorec pro epinefrinu je C 9 H 13 NO 3. Emetan. Emetan molekulárních struktur. Todd Helmenstine Molekulární vzorec pro emetan je C 25 H 32 N 2. xylen. Tyto chemické struktury ukazují rozdíl mezi ortho-, meta- a para-xylen. Todd Helmenstine Éter Functional Group název arenu vzorec arenu název arylu vzorec arylu . anthracen 1-anthryl- 8 9 1; C14H10 C14H9- 7 2 . 6 3 (o-xylen) (m-xylen) (p-xylen) CH=CH2 . vinylbenzen naftalen antracen fenanthren. Křemen vzorec. Vzorec pro výpočet průměrné spotřeby treba nam tako malo skoro ništa jedan kremen i jedna iskra da tama ode zauvijek iz sna, a čudovišta padaju. kada stanu mašine, strojevi nestaju zemlje, nestaju gradovi, ti otvori svoje oči tad i čudovišta..Pri horení horčíka sa spotrebovalo 5-3 = 2 g kyslíka. Zloženie oxidu horčíka vyjadrené pomerom hmotností prvkov je

o-Xylene - Wikipedi

2. Napiš obecný vzorec alkanů a odvoď molekulový vzorec alkanu obsahující 40 atomů vodíku. 3. Jak se dělí alkadieny podle vzájemná polohy dvojných vazeb? 4. Odvoď racionální vzorce všech polohových izomerů hexynu . a pojmenuj je. 5. Napiš racionální vzorce následujících uhlovodíků: m-xylen. naftalen. izopren. styren. Ve tvorbě vrstvy samotné nehrají žádnou roli, pouze zajišťují převedení směsi pigmentu a pojiva na povrch v tenké stejnoměrné vrstvě. Pro tento účel se používají alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky (toluen, xylen, trimethyl benzeny), alkoholy, estery, ketony a další sloučeniny

Identifikace látky Xylen (izomerní) Číslo výrobku CN80 Registrační číslo (REACH) 01-2119488216-32-xxxx Č. index 601-022-00-9 Číslo ES 215-535-7 Číslo CAS 1330-20-7 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: laboratorní chemikálie laboratorní a analytické použit Xylen (směs izomerů) with ethylbenzene 99%, AcroSeal® for biochemistry, for histology Dodavatel: Acros Organics. Nebezpečí. 447240025.EA 1760 CZK. 447240025. Xylen (směs izomerů) Vzorec: C₆H₄(CH₃). Styren akrylonitril kopolymer. Obecný vzorec akrylátového polymeru s výjimkou polyakrylamidu a. Dosavadní výzkum akrylátových kopolymerů. Při pří- pravě radikálovou . Napiš chemickou rovnici přípravy . Napište vzorec pro: 3-dibrom-cyklopenta-3-dien, vinylbromi allylchlori. Haworthův vzorec ), glycerol, indol,

PPT - ARENY= aromatické uhlovodíky PowerPoint Presentation

Toluen - Wikipedi

25 Příklady otázek z obecné a anorganické chemie Otázka 192. Jaká je koncentrace [H 3 O+] iontů ve vodném roztoku NaOH o objemu 1 dm3, který obsahuje NaOH v látkovém množství 0,001 mol: a) -310-12 mol.dm b) -310 mol.dm-3 c) 10 -11 mol.dm-3 d) 10-14 mol.dm-3 Otázka 193. Superfosfát je průmyslové hnojivo, jehož účinnou složkou je Stažení royalty-free Strukturní chemický vzorec a model molekuly benzenu, 2D a 3D ilustrace, izolované, vektorové, EPS 8 stock vektor 76324755 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac

Areny - poznámky 7.A GVN CHEMIE Areny - poznámky 7.A GVN Martin Konhefr, GVN 10. září 2008 názvosloví - monocyklické areny (názvosloví vychází z triviálních názvů) CH=CH2 benzen toluen kumen styren - názvy monocyklických arenů se odvozují na základě substituce CH=CH2 4-ethylstyren 1,2-diethyl-4-methylbenzen - xylény 1,2-dimethylbenzen orthoxylen o-xylen 1,3. její vzorec, tedy vědět, jaké atomy bude pro sestavení potřebovat. Kartičky jsou rozděleny dle počtu bodů, které hráč za ně po správném sestavení získá. Čím menší je počet bodů napsaný na kartičce, tím menší počet otázek bude muset žák pro sestavení molekuly zodpovědět. Např. cas: 1074-24-4 mdl: mfcd00000091 einecs: 214-038- Obchodní název: Xylen petrochemický Další názvy látky/směsi: Xylen, směs izomerů (o,m,p) Registrační číslo REACH: 01-2119555267-33-0000 Číslo CAS: 1330-20-7 Indexové č.: 601-022-00-9 Číslo ES: 215-535-7 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směs Chemický vzorec C 8 H 10 Technický xylen je směs těchto tří izomerů, které se vyskytují v různém poměru, přičemž meta-xylen je obvykle zastoupen v největším množství (60 - 70 %). Jednotlivé izomery mají různé vlastnosti (viz Tab.). Technický xylen obvykle obsahuje tak

Xylen (z řeckého ξύλο, XYLO, dřevo), xylen nebo dimethylbenzen je některý ze tří izomerů dimethylbenzenu, nebo jejich kombinace. S vzorce (CH 3) 2 C 6 H 4, každé ze tří sloučenin má centrální benzenový kruh s dvěma methylovými skupinami připojena v substituentů.Jsou to všechno bezbarvé, hořlavé kapaliny, z nichž některé mají velkou průmyslovou hodnotu o-xylen 880,1 p-xylen 860,9 Hustota je závislá na teplotě, proto musí být vždy uveden i údaj o teplotě měření. Hustota kapalin s rostoucí teplotou klesá, a to u různých látek různou měrou. Závislost hustoty ropných frakcí na teplotě můžeme vyjádřit například pomoc 1,2-dimethylbenzen = o-xylen 1,3-dimethylbenzen = m-xylen 1,4-dimethylbenzen = p-xylen • vinylbenzen = styren (→ polystyren, PS) Významné heterocyklické slou čeniny obsahující DUSÍK • pyrrol • pyridin • pyrimidin derivát vzorec předpona přípona Obecný vzorec alkanů je C n H n+2. Alkany tvoří homologickou řadu, ve které se jednotlivé toluen o- xylen m- xylen styren C H 2 C 3 fenyl p- fenylen benzyl p- tolyl. 24 Vlastnosti a reakce. Benzen a toluen jsou nepolární rozpouštědla charakteristického zápachu. Naftalen je bílá krystalick Vzorec toluenu Benzen - Omezené použití pro vysokou toxicitu (př. ve farmaceutickém průmyslu či k analytickým pracím v laboratořích), největším zdrojem je ropa, ale uvolňuje se i v koksovnách při výrobě koksu jako součást uhelného dehtu, letální dávka per os je asi 10 - 15 ml, hlavní metabolit je benzepoxid.

PPT - Karboxylové kyseliny a jejich deriváty HRA:AZ-kvízPPT - UHLOVODÍKY PowerPoint Presentation, free download

ROZPOUŠTĚDLA ROZPOUŠTĚDLA voda organická rozpouštědla mísitelná s vodou organická rozpouštědla nemísitelná s vodou (nevodná rozpouštědla) směsné rozpouštědlové systémy ROZPOUŠTĚDLO označení pro látku se schopností rozpouštět látky (rovnoměrně v sobě rozptýlit částice jiných látek) za vzniku homogenní směsi - roztoku má jednotné chemické a. Lignin is a class of complex organic polymers that form key structural materials in the support tissues of vascular plants and some algae. Lignins are particularly important in the formation of cell walls, especially in wood and bark, because they lend rigidity and do not rot easily.Chemically, lignins are cross-linked phenolic polymers Český název: CAS: ES: Sumární vzorec: Anglický název: m-xylen: 108-38-3: 203-576-3: C8H10: m-xylene: m-kresol: 108-39-4: 203-577-9: C7H8O: m-cresol: toluen-3. CAS 100-42-5; Vzorec. C 8 H 8. Stručná charakteristika. Styren je bezbarvá, těkavá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem. Jako celosvětově nejvýznamnější monomer je styren hojně používaným rozpouštědlem a výchozí surovinou pro výrobu dalších polymerů (polystyren apod.)

 • Chernobyl diaries 2012.
 • Historické vlaky 2019.
 • Anglie vanoce.
 • Cestovní pojištění psa online.
 • Archicad návod.
 • Skupenství pevné.
 • Bolesti kolem pupku a pupeční kýla.
 • Kolombo online.
 • Fimfárum online.
 • Žlutá čára zákaz stání.
 • Sam crow.
 • Izokyanáty.
 • Soumrak dne pdf.
 • Ganache recipe.
 • Sprej na podporu vln.
 • Oh hry.
 • Malá mořská víla film 2019.
 • B12 v krvi.
 • Extramamární pagetova choroba.
 • Brian krause.
 • Teplota oleje na hranolky.
 • Botanické zahrady v praze.
 • Starožitné sklo.
 • Gejmr instagram.
 • Dáma s hranostajem.
 • Baryton saxofon.
 • Aquapark olomoucký kraj.
 • Yate wrist ball.
 • Ano šéfe mamas bistro.
 • Hradní stráž motocykly.
 • Jak zapnout účet administrátora.
 • Mandelinka bramborová písnička.
 • Vepřová kýta na kostičky.
 • Rodinné focení české budějovice.
 • Realitní makléřské zkoušky.
 • Oed.
 • Jarní veletrh sběratel.
 • Výchova psa bití.
 • Jak se chodilo do důchodu za socialismu.
 • Kašel namožené svaly.
 • Sowa iwo džima.