Home

Základní pojmy databáze

Základní pojmy a funkce databáze - informatika Studijni

 1. Základní pojmy. Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu . Databázový řídící systém - softwarové prostředky integrované do systému, který umožňuje: - definici databáze - efektivní manipulaci s databází - ochranu dat - zotavení se z.
 2. Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze.
 3. Databáze neboli datová základna (Data Base) je místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované a strukturované údaje. Přístup k údajům uložených v databázi obstarává databázový systém, kterému se říká SŘBD - Systém Řízení Báze Dat (anglický termín DBMS - DataBase Management Systém)
 4. Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: • 50. Léta vše v programu nevýhody pom ěrn ě jasné • vytvo ření systém ů pro zpracování soubor ů Databáze (DB) - perzistentní strukturovaná data, využívaná aplika čními systémy dané instituce
 5. Než budu pokračovat dál, vysvětlím další základní pojmy z oblasti relační databáze. Základní pojmy. Hodnotou většinou rozumíme uživatelská data. Každý sloupec v tabulce má svůj datový typ (např. celé číslo, řetězec, datum, logická hodnota, apod)

Standardizace. Standardy - pravidla/doporučené postupy, jak činnost vykonávat jednotně v různých institucích napříč státy.Stanovuje např. vlastnosti materiálů, postupy, nebo třeba oborové názvosloví. Příkladem můžou být např.: ČSN - (dříve Československá státní norma, dnes je oficiální název Česká technická norma, zkratka ale zůstává použita původní Základní pojmy, návrh databáze. V tomto seriálu se dozvíte to nejdůležitější, co budete potřebovat k tvorbě dobře strukturovaných databází i jejich správě v MySQL. Ve výkladu je počítáno i s úplnými začátečníky

Databáze - Wikipedi

Základní pojmy a zkratky | Úvodní stránka Databáze ústavní výchovy obsahuje několik pojmů a zkratek, jejichž význam uvádíme zde. Název zařízení - organizace. Zde je uveden název vycházející z rejstříku škol a školských zařízení. Typ zařízení. IT-slovnik.cz je výkladový slovník počítačových pojmů a termínů. Je to databáze vysvětlující slovní spojení a zkratky často používané v oblasti IT. Tato databáze je průběžně doplňována a aktualizována. Pokud vám nějaký pojem ve slovníku chybí, navrhněte jeho přidání Studijní opora: Databáze Stránka 13 z 110 3 Úvod do databázových systémů Cíl: Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: Vysvětlit pojmy databázový systém, databáze Určit, v kterých případech je použít databázový systém Znát a používat základní pojmy databázového systému MS Acces

Databáze - webzdarm

Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici jako součást kancelářských balíků (např. MS Access, OpenOffice.org Base) Základní IT pojmy s Czechitas - část první Databáze - aby si počítačové programy mohly pamatovat nejrůznější věci, používají databáze s uloženými daty. Mají různou logiku, nejčastěji používáme relační databáze - ty, které dávají data do tabulek (k nim používáme SQL jazyk, což je vedle znalosti. Databáze, registry. Veřejná databáze. Základní pojmy jsou členěny v následující oblasti: A - Obecné pojmy genderové problematiky B - Právo, legislativa C - Genderová diskriminace D - Genderová antidiskriminační politika E - Gender v pracovním proces

Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu). V roce 1970 položil E.F.Codd základy pro dnes nejrozšířenější relační databáze Maturitní otázky z pedagogiky z různých typů škol, oborů najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Pro mládež > Archiv > Články, zajímavosti a příklady konkrétních situací > DNA > Databáze DNA Základní pojmy Oznamovatel je poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, který je v přímém smluvním vztahu s koncovým uživatelem a v rámci poskytované služby. 1 - Informatika - definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě přijímal na jiném místě, Databáze Procesní systémy 6 - IS skladebného typu (databáze, tab. procesory Základní pojmy a funkce databáze - informatika Otázka: Základní pojmy z oblasti databází Předmět: Informatika Přidal(a): J.T. Základní pojmy Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu Databázový řídící systém - softwarové prostředky integrované. Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle rubrik / Základní pojmy / databáze. databáze. Soubor určitým způsobem organizovaných údajů neboli dat, někdy označovaný jako databanka. Databáze se obvykle skládají z jedné nebo více databázových tabulek. Databázové tabulky mají pevnou strukturu; jejich sloupce odpovídají typu. Základní pojmy jsem si již vyjasnili (zopakovali, chcete-li) a nyní se podívejme na modelování DB. Jak již bylo řečeno, základem je tabulka. Jméno atributu i jméno tabulky by mělo být v jednotném čísle. Tabulka by měla být nazvána podstatným jménem

Excel jako databáze •S tabulku v Excelu můžeme pracovat jako s jednoduchou databázovou tabulkou -v Excelu ji nazýváme Seznam •Seznam musí být správně strukturovaný: -je tvořen jednotlivými záznamy (řádky tabulky) -záznam obsahuje různá pole (sloupce tabulky) -pole mohou být různého typu •text, číslo, datu - Učebnice: Základní pojmy. Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů. Některé obecnější definice ji nedefinují jako produkt geologických procesů, ale jako produkt přírodních procesů na Zemi nebo na jiném kosmickém tělese Základní pojmy . Kalibrace Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání. | Úvodní stránka | Manuál databáze pro veřejnost | Základní pojmy a zkratky databáze | Zobrazit celý seznam | Pokročilé hledání | Kontakty | Databáze ústavní výchovy je systémem informací o dostupných službách v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Otázka PROG č.1 - Logický program - struktura, základní pojmy, datová struktura seznam, práce s databází Prologu. Hlavní odlišnosti oproti procedurálnímu programování, možnosti použití neprocedurálního programovacího jazyka.¶ Prolog je jazyk pro programování symbolických výpočtů Logický program - struktura, základní pojmy, datová struktura seznam, práce s databází Prologu. Hlavní odlišnosti oproti procedurálnímu programování, možnosti použití neprocedurálního programovacího jazyka. Prolog je jazyk pro programování symbolických výpočtů. Jazyk vychází z principů matematick

Základní pojmy Databáze. systém pro přehledné uložení dat Typy databází. Podle uložení dat. hierarchické - vízeúrovňový strom síťové - víceúrovňové s dalšími vazbami relační - tabulkov 4. Základní pojmy Orientace v základních elektronických informačních zdrojích. 1 Základní pojmy. Databáze (databanka, báze dat) Skupina informací uspořádaná podle určitých kritérií tak, aby byla umožněna co nejpokročilejší manipulace s těmito informacemi 1. Základní pojmy databázové technologie. Úvod. Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné. říci, že databáze hrají kritickou roli ve všech oblastech, kde se počítače využívají (ekonomika Základní literárně vědné pojmy literatura (písemnictví) = texty (písemné záznamy) společensky významné odborná literatura (např. historická

Databáze a jazyk SQL Interval

Téma: MySQL - základní pojmy, motivace Autor: Ing. Kotásek Jaroslav Číslo: VY_32_INOVACE_32-14 Anotace: prezentaceÚčelemtéto je seznámituživatele s krátkouhistoriíMySQL a motivací vzniku MySQL. Dále je uživatel seznámen s prostředím MySQL a orientačně se základními příkazy jazyka SQL. Prezentace je určena pro žáky 4 Základní pojmy informační bezpečnosti. Složky informačního systému (IS) z hlediska obecného: informační technologie - vstup, zpracování, uložení, přenos, prezentace dat; data - soubory a databáze, vstupní data, výstupní sestavy, výsledná data apod PSY - Psychologie - Základní pojmy, vědomí, nevědomí, pozornost BI - Biologie - ekologie, základní pojmy, složky BI - Biologie - základní pojmy genetiky, molekulární dědičnost, přenos a vyjádření genu, mono- a dihybridismu Měnový pár udává, kolik měn je potřebné k nákupu základní měny. Například: Pokud obchody EUR/USD činí 1,16 znamená to, že jedno euro stojí 1,16 dolarů, tzn. 1,16 dolarů je třeba na nákup jednoho eura. Vyřazení z databáze. Základní obchodní pojmy Základní pojmy Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 1 Základní pojmy Databáze (databanka, báze dat) Skupina informací uspořádaná podle určitých kritérií tak, aby byla umožněna co nejpokročilejší manipulace s těmito informacemi. Databáze je tvořena jednotlivými záznamy, přičemž každý zá

Základní pojmy - WikiKnihovn

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě indexuje do své vlastní databáze a následně umožňuje pomocí jednoduchých či složitých dotazů přístup do této databáze a vypisuje odkazy na jednotlivé dokumenty. Nejznámějš 3. Základní nastavení databáze ARIS 3.1. Databáze a její struktura Databáze XXX, má následující strukturu (složky): Název jednotlivých složek je složen ze dvou ásti: [dvou ciferné íslo][mezera][jméno složky]. Toto dvouciferné íslo je v názvu složky vloženo pro možnost volby poadí složek Základní a další pojmy z konstrukce či typologie písma však zůstávají nezměněné. Hledáte-li tedy vhodný termín nebo naopak definici, projděte následující seznam. Nesmírný dík patří panu Ivanu Černému , který následující text převedl z tištěné podoby do digitální

Tvorba databází v MySQL - I - AbcLinuxu

DALŠÍ POJMY • Soubor nejmenšímožný uložitelnýsoubor informací. Skládá se z názvu a přípony, oddělené od názvu tečkou. • Slo žka (adres ář) sloužík achivaci a třídění souborů Oracle - základní pojmy 1.12.2010 / By Michal Šika / In Databáze , Oracle V tomto článku si popíšeme základní pojmy, které potřebujeme znát, pokud chceme něco dělat s Oracle databázemi Internetové technologie - shrnutí Informatika pro ekonomy II Ing.PavelHaluza,Ph.D. ústavinformatiky PEFMENDELUvBrně haluza@mendelu.cz Přednáška 3 Školení je určené pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat data, vytvářet formuláře, vyhledávat a třídit data pomocí filtrů a dotazů a vytvářet tiskové sestavy

Databáze - Informatika - Referáty Odmaturu

Hierarchická databáze - Wikipedi

- Základní pojmy - databáze, DB stroj, relační databáze - Organizace dat v relačních databázích, tabulky, relace, vztahy, schémata. Databázový server ORACLE a nástroj SQL Developer - Kde získat potřebné nástroje - Instalace, spuštění, připojení k databáz Základní pojmy Webová prezentace (web) soustava www stránek navzájem propojených pomocí hypertextových odkazů; HT odkazy využívá navigační menu pro rychlé zobrazení příslušné stránky Součásti prezentací. soubory stránek - HTML, PHP, JS, ASP grafika, zvuky a animace - JPG, GIF, PNG, MID, WAW, MP3, SWF, MP4, AV Vstup do databáze příslušníků pražské právnické univerzity v letech 1372-1419 : PROJEKT PROSOPOGRAFIE PRAŽSKÉ PRÁVNICKÉ UNIVERZITY V LETECH 1372-1419 O projektu Základní pojmy Album juristarum Popis databáze Vstup do databáze Výsledky Kontakt English version. Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207841 obálek a 557973 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR V této úvodní lekci si představíme program MS Access, výhody a nevýhody databáze, vysvětlíme a definujeme si některé pojmy a vytvoříme si vlastní databázi. Access jako část MS Office. Microsoft Office od svého počátku obsahoval jako jednu z hlavních částí Access, základní program pro uchování a manipulaci s daty.

Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Databáze výstupů projektů 32307a_Základní_pojmy.ppt .ppt 483,50 kB. 3 ZÁKLADNÍ POJMY ICT VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 1 Základní pojmy ICT 1.1 Základní terminologie ICT ICT - Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie). Jedná se o veškeré technologie používané při práci s informacemi a při komunikaci (patří sem hardwarov Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) - vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. - vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat 2.2 Základní pojmy v SQL. 2.3 Rozdělení příkazů SQL dle prováděné činnosti. DDL (Data Definition Language), jež zabezpečují v podstatě tři základní činnosti vykonávané nad objekty databáze, tj. vytvořit objekt, vymazat existující objekt a změnit definici objektu 2. Základní pojmy 1 min. čtení 1/5. 1. Blockchain. Blockchain (čteno blokčejn) je technologie, pohánějící Bitcoin i většinu dalších kryptoměn. Je to právě blockchain, který je tím vynálezem, který dal Bitcoin světu a tím způsobil revoluci.. Blockchain, to jsou tisíce počítačů po celém světě

<p>V případě, že Vás golf zaujal nebo jste už přímo rozhodnutí ho začít hrát, je třeba se seznámit s termíny a pojmy, se kterými se budete na hrišti neustále setkávat. Pojďme se nyní podívat alespoň na ty základní. Golfové hriště se skládá většinou z 18ti herních drah, které vždy začínají odpalištěm a končí jamkovištěm neboli []</p> Vyhledavač služeb slouží pro vyhledávání laboratoří ČMI v oblasti kalibrací etalonů a pracovních měřidel pomocí fulltextového vyhledávání nebo pomocí inteligentního vyhledávání laboratoří ČMI v návaznosti na různé parametry (obor měření, měřená veličina. rozsah měření, nejistota...) a na databázi CMC 1.1.2 Základní databázové pojmy Entita - Základní stavební jednotka databáze. Jedná se o nějaký objekt reálného světa, který se dá popsat urþitými charakteristikami a vlastnostmi (např. televize, poítaþ, stůl atd.) [3

Duševní hygiena - Libor Míček | Databáze knih

Databáze - Informatik

Prodám:Bubnový třídič - řádková inzerce | PlasticPortal

Databáze

Matematika 6 Geometrie - Učebnice - Kolektiv autorůLogaritmické pravítko - Zdeněk Tichý | Databáze knih

12 Základní pojmy databáze, prostředí programu Access. download Stížnost . Komentáře . Transkript . 12 Základní pojmy databáze, prostředí programu Access. základní pojmy intervaly absolutní hodnota čísla Logika výroky kvantifikované výroky Mocniny a odmocniny mocniny s přirozeným exponentem mocniny s celočíselným exponentem mocniny s racionálním exponentem Databáze příkladů. Základní pojmy. Z ASPone Help Wiki. Centrální registr - databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem Informační systémy ZÁKLADNÍ POJMY Author: Danel Last modified by: Roman Danel Created Date: 4/8/2009 10:40:27 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Kovo, Informační systémy a. s. Other title

Nová značka vstřikovacích strojů - Borche I PlasticPortalPPT - Informatika , základní pojmy PowerPoint PresentationVstřikování termoplastů, biologicky odbouratelné plasty

OCA - základní pojmy. Analytika SKPV - jedná se o souhrnný pojem, který lze vyložit:. organizačně jako souhrn všech analytických pracovišť zařazených v rámci Služby kriminální policie a vyšetřování PČR 3 1 Základní pojmy informačních technologi Základní pojmy a zkratky (v abecedním setřídění) Základní pojmy a zkratky (v abecedním setřídění) Pro účely tohoto Knihovního řádu jsou některé pojmy a zkratky vysvětleny takto: Absenční výpůjčka = uskutečněné a zaevidované půjčení knihovní jednotky mimo prostory SVKU Základní pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí a) odrůdou odrůda vymezená Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin 2), Databáze odrůd Elektronický přenos dat - Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ Elektr. podání žádosti - použití konv. osiv v EZ Databáze TDKIV nabízí základní vyhledávání, prohlížení rejstříků, vyhledávání pomocí jazyka CCL a vyhledávání ve více databázích najednou, tj. v TDKIV, KZK (Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory) a KSL (Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů)

 • Pánské košile.
 • Seznam národních jídel.
 • Bezezbytková dieta čokoláda.
 • Obvaz s polštářkem.
 • Křtiny význam.
 • Halifax nové skotsko.
 • Spindlerova bouda snezka.
 • Program na preklad pdf.
 • Biorezonance praha.
 • Abdeslam.
 • Kličko manželka.
 • Yachting sport.
 • Osiris film.
 • Odplenkování přes den.
 • Dětské hřiště na zahradu diskuze.
 • Objektiv sigma bazar.
 • Babovka bez vanilkoveho cukru.
 • Dynastie zhou.
 • Pizzeria praha 10.
 • Mendelu uznání předmětů.
 • Jak poznat ze se zamiloval.
 • Rudy linka 2019.
 • Špenát fitness recept.
 • Beretta wiki.
 • Siamská kočka věk.
 • Ráčnové klíče s kloubem.
 • Recenze filmů 2017.
 • Návod jak vytvořit dadaistickou báseň.
 • Bloons td 5 apk.
 • Šatna z komory.
 • Bojka 2.
 • Sheikh zayed mešita.
 • Alza olomouc adresa.
 • Ačokča léčivé účinky.
 • Menstruační kalíšek negativní zkušenosti.
 • Perlan ubrousky.
 • Opakovaná nevěra muže.
 • Me 21 2019.
 • Výpočet pasparty.
 • Realtek ethernet driver win 7.
 • Zalehnuti ucha a piskani.